Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. november 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 11, § 12, § 14, § 15, § 19 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 7b (forordning (EF) nr. 21/2004 endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006, forordning (EF) nr. 1560/2007, forordning (EF) nr. 933/2008, forordning (EF) nr. 759/2009, forordning (EU) nr. 506/2010, forordning (EU) nr. 45/2012 og forordning (EU) nr. 517/2013).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 14 aug 2006 nr. 975, 9 april 2008 nr. 335, 16 juli 2010 nr. 1134, 17 juni 2011 nr. 631, 11 okt 2011 nr. 1032, 6 mai 2013 nr. 436, 17 sep 2014 nr. 1294.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov