Forskrift om endring av forskrift 30. juni 2017 nr. 1085 om likeverdighetsvurderinger etter EMIR

Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 12. april 2019 med hjemmel i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) § 16-6.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31bcaw (beslutning (EU) 2018/2031 som endret med beslutning (EU) 2019/544).

I

I forskrift 30. juni 2017 nr. 1085 om likeverdighetsvurderinger etter EMIR gjøres følgende endringer:

§ 1 nye nr. 10 skal lyde:

  1. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31bcaw (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 av 19. desember 2018 som fastslår for en begrenset periode at det regulatoriske rammeverket for sentrale motparter i Storbritannia er likeverdig i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre, som endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/544 av 3. april 2019 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 av 19. desember 2018 som fastslår for en begrenset periode at det regulatoriske rammeverket for sentrale motparter i Storbritannia er likeverdig i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre).

II

Forskriften trer i kraft straks.