Forsiden

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) – om unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra EMIR-regelverk

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. april 2019 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 17-1 annet ledd.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31bc (forordning (EU) 2019/460).

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endring:

§  16-5 annet ledd skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31bc (forordning (EU) 2019/460 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til listen over unntatte enheter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Forskriften trer i kraft 13. april 2019