Forskrift om endring av forskrift 30. november 1998 nr. 1102 om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. april 2019 med hjemmel i lov 7. desember 1956 om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven) § 7 første ledd.

                                                           I

I forskrift 30. november 1998 nr. 1102 om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

        § 1 (Utlevering av opplysninger til tilsynsmyndigheter i land utenfor EØS-området)

Finanstilsynets taushetsplikt etter finanstilsynsloven § 7 og forvaltningsloven gjelder ikke overfor tilsynsmyndigheter i land utenfor EØS-området som fører tilsyn som nevnt i finanstilsynsloven § 1.

§ 2 skal lyde:

       § 2 (Vilkår for utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra et annet land i eller utenfor EØS)

Ved utlevering av opplysninger til tilsynsmyndigheter som nevnt i finanstilsynsloven § 7 eller denne forskrift § 1 skal Finanstilsynet stille følgende vilkår:

  1. Opplysningene kan bare brukes til å utføre tilsynsoppgaver som nevnt i finanstilsynsloven § 1.
  2. Opplysningene skal være undergitt taushetsplikt hos mottager. Opplysningene kan bare formidles videre med samtykke fra Finanstilsynet og bare for de formål samtykket omfatter.

                                                           II

Forskriften trer i kraft 13. april 2019