Forskrift om endring av forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

 

Fastsatt av Finansdepartementet 16. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-3 første ledd fjerde punktum.

 

I

 

§ 8-3-4 annet ledd skal lyde som følger:

 

Fristene i første ledd gjelder for regnskapsår avsluttet på en dato fra 1. juli 2004 til 30. juni 2013.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

Til toppen