Forskrift om endring av forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling

Fastsatt av Finansdepartementet 29. januar 2014 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-3 første ledd fierde punktum.

I

§ 8-3-4 annet ledd skal lyde som følger:

Fristene i første ledd gjelder for regnskapsår avsluttet på en dato fra 1. juli 2004 til 30. juni 2015.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen