Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2014 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

I

I forskrift 19. februar 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endring:

§ 3-1 fjerde ledd skal lyde:

For motorvogner som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler), inngår ikke effekten knyttet til den elektriske motoren i effektavgiftsgrunnlaget. Videre skal det gjøres et fradrag på 10 pst. i vektavgiftsgrunnlaget. Dersom motorvognen er utstyrt med batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde (ladbare hybridbiler), skal fradraget i vektavgiftsgrunnlaget utgjøre 26 pst.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Til toppen