Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 28. mai 2015 i medhold av lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 3-4 første ledd skal lyde:

Virksomheter som er registrert etter bestemmelsene i kapittel 8 kan ved første gangs registrering av en brukt motorvogn i avgiftsgruppene a, f, h, og varebil klasse 2 i avgiftsgruppe b, be om at engangsavgiften fastsettes etter tredje ledd i denne paragraf, istedenfor etter § 3-3.

§ 3-4 annet ledd skal lyde:

Ansvarlige for avgiften som ikke er registrert etter bestemmelsene i kapittel 8 kan inntil 15 virkedager etter første gangs registrering av en brukt motorvogn i avgiftsgruppene a, f og h, og varebil klasse 2 i avgiftsgruppe b, be om at avgiften fastsettes etter tredje ledd i denne paragraf. Dersom avgiften fastsatt etter tredje ledd i denne paragraf avviker fra avgiften beregnet etter § 3-3, skal den ansvarlige for avgiften innbetale eller refunderes differansen. Korrigeringer under 200 kroner gjennomføres ikke.

§ 7-4 skal lyde:

Berettiget til refusjon er eier av motorvognen på utførselstidspunktet. Berettiget til refusjon etter § 7-1 første ledd annet punktum er den som er ansvarlig for avgiften.

 § 8-2 første ledd nr.4 skal lyde:

4. virksomheten ikke overholder bestemmelsene etter § 8-3 annet ledd til § 8-4.

II

Forskriftsendringen trer i kraft straks.

Til toppen