Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2019 med hjemmel i lov i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 3-3 skal lyde:

3-3.Bruksfradrag

Ved første gangs registrering av brukte motorvogner gjøres det følgende fradrag i avgiften:

Alder over 1 måned                            2 pst.

Alder over 2 måneder                        4 pst.

Alder over 3 måneder                        6 pst.

Alder over 4 måneder                        8 pst.

Alder over 5 måneder                        10 pst.

Alder over 6 måneder                        12 pst.

Alder over 7 måneder                        14 pst.

Alder over 8 måneder                        15 pst.

Alder over 9 måneder                        16 pst.

Alder over 10 måneder                      17 pst.

Alder over 11 måneder                      18 pst.

Alder over 1 år                                     19 pst.

Alder over 1 år og 2 måneder           20 pst.

Alder over 1 år og 4 måneder           21 pst.

Alder over 1 år og 6 måneder           22 pst.

Alder over 1 år og 8 måneder           23 pst.

Alder over 1 år og 10 måneder         24 pst.

Alder over 2 år                                     26 pst.

Alder over 2 år og 6 måneder           30 pst.

Alder over 3 år                                     33 pst.

Alder over 3 år og 6 måneder           37 pst.

Alder over 4 år                                     40 pst.

Alder over 4 år og 6 måneder           44 pst.

Alder over 5 år                                     47 pst.

Alder over 5 år og 6 måneder            51 pst.

Alder over 6 år                                      55 pst.

Alder over 6 år og 6 måneder           59 pst.

Alder over 7 år                                     62 pst.

Alder over 7 år og 6 måneder            66 pst.

Alder over 8 år                                      69 pst.

Alder over 8 år og 6 måneder            73 pst.

Alder over 9 år                                      76 pst.

Alder over 10 år                                    78 pst.

Alder over 11 år                                    80 pst.

Alder over 12 år                                    82 pst.

Alder over 13 år                                    84 pst.

Alder over 14 år                                    86 pst.

Alder over 15 år                                    88 pst.

Alder over 16 år                                   89 pst.

Alder over 18 år                                   90 pst.

Avgiften kan likevel ikke settes lavere enn den avgift som skal svares for motorvogner som på innførselstidspunktet er 20 år eller eldre.

Ved fastsettelse av motorvognens alder skal tidspunktet for første gangs registrering legges til grunn. En motorvogn anses å være 20 år 1. januar i det året det har gått 20 år siden første gangs registrering..

II

Endringene under I trer i kraft 1. juli 2019.