Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-4.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV gjøres følgende endringer:

§ 1 annet ledd skal lyde:

Forskriften del III gjelder for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingforetak i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern og verdipapirforetak som har tillatelse til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 3 og 6. Forskriften del V gjelder for banker, kredittforetak og holdingforetak i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern. For morselskap som eier bank og/eller kredittforetak, skal minstekrav til likviditetsreserve oppfylles på delkonsolidert nivå og konsolidert nivå. For bank og kredittforetak skal minstekravet også oppfylles på foretaksnivå.

Ny del III skal lyde:

Del III: Krav til uvektet kjernekapitaldekning

§ 5 Uvektet kjernekapitaldekning

            Foretak skal til enhver tid ha en uvektet kjernekapitaldekning som utgjør minst 3 prosent av institusjonens eksponering (eksponeringsmålet).

           Alle banker skal i tillegg ha en uvektet kjernekapitaldekningsbuffer som utgjør minst 2 prosent av institusjonens eksponering (eksponeringsmålet). Systemviktige banker skal i tillegg ha en uvektet kjernekapitaldekningsbuffer som utgjør minst 1 prosent av institusjonens eksponering (eksponeringsmålet). Finanstilsynet kan gi banker som benytter standardmetoden for å beregne kredittrisiko i henhold til kapitalkravsforskriften del II, unntak fra kravet i første punktum. Finansdepartementet kan i særlig tilfelle sette ned kravet i annet punktum.

Uvektet kjernekapitaldekning skal beregnes etter følgende formel og skal uttrykkes i prosent:

Kapitalmål er summen av egenkapital og annen godkjent kjernekapital som angitt i forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften) § 14 og 15. Ved beregningen gjelder fradrag og tillegg som følger av beregningsforskriften § 17 første og annet ledd, § 18 og § 19. Finansdepartementet fastsetter regler om beregning av eksponeringsmålet.

           Foretak som ikke oppfyller krav som angitt i første og annet ledd, skal senest innen fem virkedager etter at manglende oppfyllelse foreligger, oversende til Finanstilsynet en plan med tidsramme for nødvendig økning av foretakets uvektede kjernekapitaldekning. Reglene i forskriften § 7 kommer ikke til anvendelse ved manglende oppfyllelse av krav til uvektet kjernekapitaldekningsbuffer.

Kravene i denne paragrafen skal oppfylles fra og med 30. juni 2017.

Nåværende del III blir ny del IV.

Nåværende §§ 5 og 6 i del III blir §§ 6 og 7 i del IV.                              

Nåværende del IV blir ny del V.

Nåværende §§ 7 til 12 i del IV blir §§ 8 til 13 i del V.

Nåværende del V blir ny del VI.

Nåværende §§ 13 til 21 i del V blir §§ 14 til 22 i del VI.

Nåværende del VI blir ny del VII.

Nåværende §§ 22 til 24 i del VI blir §§ 23 til 25 i del VII.

Nåværende del VII blir ny del VIII.

Nåværende §§ 25 til 30 i del VII blir §§ 26 til 31 i del VIII.

Nåværende del VIII blir ny del IX.

Nåværende § 31 i del VIII blir § 32 i del IX.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.