Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 13. mai 2016 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde:

          (4) For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraft, avgift på utslipp av NOx og flypassasjeravgift, oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-19-4 og § 3-22-3.

Nytt kapittel 3-22 skal lyde:

Kap. 3-22. Flypassasjeravgift

§ 3-22-1. Saklig virkeområde
          (1) Avgiftsplikten omfatter ervervsmessig flyging av passasjerer fra norsk lufthavn, unntatt flyginger fra kontinentalsokkelen og lufthavn på Svalbard, Jan Mayen og bilandene.
          (2) Med ervervsmessig flyging menes all flyging unntatt militærflyging og flyging i rednings-, nødhjelps- eller ambulansetjeneste.
          (3) Med militærflyging menes flyging av militært personell i tjeneste utført på spesielt oppdrag fra militær myndighet eller annen kompetent myndighet når flygingen omfattes av luftfartsloven kapittel XVII.

§ 3-22-2. Avgiftsgrunnlag og -beregning
          Avgiften beregnes per passasjer som påbegynner avgiftspliktig flyging.

§ 3-22-3. Når avgiftsplikten oppstår
          Avgiftsplikten oppstår når flygingen påbegynnes.

§ 3-22-4. Avgiftsfritak for barn under to år
          Flyging av barn som er under to år på avreisetidspunktet, er fritatt for avgift.

§ 3-22-5. Avgiftsfritak for transitt- og transferpassasjerer
          (1) Med transitt- og transferflyging menes påfølgende flyging med samme fly (transitt) eller med annet fly (transfer).             
          (2) Den første flygingen i en transitt- eller transferreise er avgiftspliktig når avgangslufthavn er norsk, mens alle påfølgende flyginger er fritatt for avgift.
          (3) Den påfølgende flygingen må påbegynnes innen 24 timer etter den foregående og må stå i direkte forbindelse med denne. Reisedokumentene bør vise avgang- og ankomstlufthavn, dato og klokkeslett for avgang og ankomst i henhold til rutetabell for alle flygingene, flygingenes sammenheng og et reisesammendrag.                
          (4) Avgiftsfritaket gjelder reise med både rute- og charterfly og selv om den påfølgende reisen innebærer skifte av luftbefordrer eller lufthavn.

 § 5-1 ny bokstav h og i skal lyde:
h)    norske virksomheter som utfører flyginger fra norsk lufthavn,
i)     representanter for utenlandske virksomheter som utfører flyginger fra norsk lufthavn.

II

Forskriften trer i kraft 1. juni 2016.