Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2014 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde:

(4) For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraftogavgift på utslipp av NOx, oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2 og § 3-19-4.

§ 2-9 skal lyde:

§ 2-9. Avgiftsfritak i samsvar med gruppeunntaksforordningen

Avgiftsfritak og reduserte satser etter § 3-6-6 første ledd annet punktum, § 3-6-7 første ledd, § 3-12-4, § 3-12-5, § 4-3-1, § 4-3-2, § 4-5-1 første ledd, § 4-5-2 første ledd og § 4-6-1 annet ledd oppfyller vilkårene i forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j, art. 44 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014).

§ 3-2-4 annet ledd skal lyde:

(2) Alle forbrukerpakninger som inneholder avgiftspliktige varer, skal være klart merket med rominnhold, produktets alkoholinnhold og produsentens navn og hjemsted. Alkoholinnhold skal være merket i samsvar med forordning (EU) nr. 1169/2011 om matinformasjon til forbrukerne art. 28 og vedlegg XII til forordningen, jf. forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne § 1, dersom ikke annet følger av forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin, eller forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

§ 3-7-4 annet ledd skal lyde:

(2)   Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell: 

Refusjon (øre/l) ved forskjellige rensegrader (%)

Pst. svovel i oljen

10-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84

85-94

95-100

T.o.m. 0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Over 0,05 t.o.m. 0,25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,1

8,1

8,1

0,25 t.o.m. 0,50

0,0

0,0

0,0

8,1

8,1

8,1

8,1

16,2

16,2

0,50 t.o.m. 0,75

0,0

0,0

8,1

8,1

8,1

16,2

16,2

16,2

24,3

0,75 t.o.m. 1,00

0,0

8,1

8,1

16,2

16,2

16,2

24,3

24,3

32,4

Ny § 3-13-1 skal lyde:

§ 3-13-1 Refusjon av avgift

(1)Tidligere registrert virksomhet kan gis refusjon for innbetalt avgift for avfall som er fritatt fra avgift, og som er sluttbehandlet før 1. januar 2015. Søknad om refusjon sendes tollregionen.

(2) Påløpt avgift på avfall som tas ut fra registrert virksomhets deponi til ombruk, gjenvinning, sortering for gjenvinning eller overføres til annen registrert virksomhets deponi, kan føres til fradrag i virksomhetens avgiftsoppgave kun dersom avfallet er tatt ut før 1. januar 2015. Dersom mengde uttatt avfall overstiger mengden avgiftspliktig avfall som er innlevert i 12. termin 2014, kan det søkes om refusjon for det overskytende avgiftsbeløpet. Refusjonssøknaden sendes tollregionen.

§ 3-13-2 til § 3-13-5

Oppheves

Kap. 3–15. Avgift på båtmotorer

Oppheves

§ 3-17-1 bokstav d nr. 1 skal lyde:

1.  21.06.9041 ­– drops og pastiller

§ 3-19-9 første ledd skal lyde:

(1) Motorer

a) Turtall lavere enn 200 rpm:

100 kg NOx pr. tonn energivare

b) Turtall fra og med 200 rpm til 1000 rpm:

53 kg NOx pr. tonn energivare (54 kg for
motorer bygget før år 2000)

c) Turtall fra og med 1000 rpm til 1500 rpm:

 kg NOx pr. tonn energivare

d) Turtall fra og med 1500 rpm:

44 kg NOx pr. tonn energivare (45 kg for
motorer bygget før år 2000)

§ 4 -10-1 tredje ledd siste punktum:

Oppheves

§ 5-1 bokstav c

Oppheves

Bokstav d - h blir bokstav c - g.

§ 5-5 fjerde ledd skal lyde:

For avgift på elektrisk kraft og NOx -avgift gjelder bestemmelsene i annet ledd tilsvarende med de tilpasninger som er nødvendig av hensyn til avgiftens karakter.

§ 5-10 skal lyde:

§ 5-10. Avgift på sluttbehandling av avfall - kontroll

Tollvesenet kan foreta kontroll og undersøkelser av lokaler og regnskapsmateriale, herunder prøve- og analysemateriale, hos enhver som til og med 31. desember 2014 var tilknyttet innsamling, levering, oppbevaring, sortering og sluttbehandling av avfall, også avfall som ikke er avgiftspliktig.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

 

 

Til toppen