Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2016 med hjemmel i lov 19. mai 1933 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde: 
        (4) For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraft, avgift på sluttbehandling av avfall, avgift på utslipp av NOx, flypassasjeravgift og avgift på trafikkforsikringer oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-13-2, § 3-19-4, § 3-22-3 og § 3-23-3.

§ 3-3-4 annet ledd skal lyde:
            (2) Teknisk etanol uten godkjent denaturering og etanolholdige preparater, som leveres til brukere som nevnt i § 3-3-7 annet ledd, er fritatt for avgift dersom mottaker er registrert for avgiftsfri bruk etter bestemmelsene i § 3-3-11.

§ 3-3-7 tredje ledd skal lyde:
            (3) Brukere som nevnt i annet ledd må være registrert for bruk av avgiftsfri teknisk etanol etter bestemmelsene i § 3-3-11.

§ 3-3-8 annet ledd bokstav e skal lyde:
e) andre mottakere som er registrert for bruk av udenaturert teknisk etanol med avgift etter bestemmelsene i § 3-3-11 annet ledd.

§ 3-4-1 første ledd skal lyde:
(1) Avgiftsplikten omfatter:
a)     alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker, jf. § 3-4-4,
b)    alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt kunstig søtstoff, jf. § 3-4-5.

 § 3-7-4 annet ledd skal lyde:
(2) Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell:

Refusjon (øre/l) ved forskjellige rensegrader (%)

Pst. svovel i oljen

10–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

75–84

85–94

95–100

T.o.m. 0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Over 0,05 t.o.m. 0,25

0

0

0

0

0

0

13,6

13,6

13,6

0,25 t.o.m. 0,50

0

0

0

13,6

13,6

13,6

13,6

27,2

27,2

0,50 t.o.m. 0,75

0

0

13,6

13,6

13,6

27,2

27,2

27,2

40,8

0,75 t.o.m. 1,00

0

13,6

13,6

27,2

27,2

27,2

40,8

40,8

54,4

§ 3-9-5 sjette ledd skal lyde:
(6) Skattekontoret utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser: 

Bensinforbruk:

Tilskudd kr:

Under 100 liter

0 kr

100–299 liter

1 296 kr

300–599 liter

2 459 kr

600–899 liter

3 798 kr

900-1 199 liter

5 019 kr

1 200–1 499 liter

6 230 kr

1 500 liter og over

788 kr

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

§ 3-12-6 første ledd første punktum skal lyde:
Ved levering av elektrisk kraft til datasenter med faktisk uttak over 0,5 MW, hvor et foretak driver lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet, skal det betales redusert sats.

§ 3-12-7 skal lyde:
§ 3-12-7. Redusert sats for skip i næring
Ved levering av elektrisk kraft til bruk om bord i skip i næring, skal det betales redusert sats. Som skip i næring anses ikke skip i opplag, skip som er varig er tatt ut av fart, skip brukt til bosted, hotell, kontor, verksted, lager, eller som er under reparasjon, ombygging eller er satt i dokk eller lignende.

Gjeldende § 3-12-7 til § 3-12-16 blir § 3-12-8 til § 3-12-17.

§ 3-12-8 første ledd første punktum skal lyde:
Leveranser av kraft levert til foretak som nevnt i § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-6 og § 3-12-7 gjennomføres ved at nettselskapet etter mottatt dokumentasjon leverer kraft med fakturering av redusert avgiftssats.

§ 3-12-9 første ledd skal lyde:

(1)  Foretak med rett til å få kraft levert med redusert avgiftssats må legge frem følgende dokumentasjon for nettselskapet:
a)     bekreftelse på næringsundergruppe (næringskode) fra Enhetsregisteret, med mindre Skattedirektoratet bestemmer noe annet. Fjernvarmeprodusenter kan i stedet legge frem konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat.
b)    fjernvarmeprodusenter må også legge frem dokumentasjon på bruk av energikilde ved kopi av innvilget støtte til fjernvarmeanlegg eller annen lignende dokumentasjon. Fjernvarmeprodusenter under oppbygging må dokumentere dette ved for eksempel uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat eller Enova SF.
c)     egenerklæring som viser fordelingen mellom kraft som benyttes til industri, bergverk, fjernvarme, datasenter og til skip i næring med krav på redusert sats og kraft som benyttes til andre formål. Fordelingen skal kunne sannsynliggjøres.
d)    for datasenter må det også legges frem egenerklæring om at det elektriske anlegget har et faktisk uttak over 0,5 MW. Dokumentasjonen skal også bestå av en bekreftelse fra autorisert elektriker om at det elektriske anlegget har en kapasitet på over 0,5 MW.
e)    egenerklæring som viser mengde kraft som er levert med redusert sats til skip i næring. Opplysninger om kundeforhold mv. skal ikke framkomme av erklæringen. Leveringen skal kunne dokumenteres med erklæring fra bruker av kraften med opplysninger om skipets navn og kjennemerke. Generelle erklæringer kan gis av rederiet.  

§ 3-12-12 annet punktum skal lyde:
Fritaket omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, jf. § 3-12-8.

§ 3-13-1 oppheves.

§§ 3-15-2 og 3-15-3 oppheves.

§§ 3-19-14 og § 3-19-15 oppheves.

§ 3-20-3 annet og tredje ledd skal lyde:
            (2) Avgift skal innrapporteres og betales for den bioetanol og biodiesel som omfattes av første ledd, begrenset oppad til 7 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff for vedkommende periode.
            (3) Dersom innberettet mengde drivstoff etter annet ledd er høyere eller lavere enn 7 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff pr kalenderår, innrapporteres dette på første avgiftsoppgave etter at rapportering etter produktforskriften § 3-10 er gjennomført.

Ny § 3-21-7 skal lyde:
§ 3-21-7. Oppgaveplikt
Virksomheter som er registrert for veibruksavgift på naturgass er ikke oppgavepliktige.

Nytt kapittel 3-23 skal lyde:
Kapittel. 3-23. Avgift på trafikkforsikringer
§ 3-23-1. Saklig virkeområde
            (1) Under forutsetning av at Stortinget fatter vedtak om avgift på trafikkforsikringer for budsjetterminen 2018 skal det fra 1. januar 2018 betales avgift til statskassen for forsikringsavtale om obligatoriske ansvarsforsikringer (trafikkforsikringer), jf. lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer (bilansvarslova)§ 15.
            (2) Avgiftsplikten omfatter ikke forsikringer på motorvogner som er registrert etter bestemmelsene i forskrift 28. mars 1967 nr. 9350 om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk.
            (3) Avgiftsplikten omfatter ikke forsikringer på kjøretøy med utenlandske kjennemerker.

§ 3-23-2. Definisjoner
            (1) Med trafikkforsikring menes avtale inngått i samsvar med lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer § 15 og lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) del A.
            (2) Ved vurdering av hvilken avgiftsgruppe motorvogner skal henføres under, legges definisjonene av motorvogngruppene og de øvrige tekniske krav som følger av vegmyndighetenes regelverk til grunn.
            (3) Med forsikringsdøgn menes døgn som den avgiftspliktige er ansvarlig for etter forsikringsavtaleloven § 3-1. Et døgn starter kl. 00.00. Et påbegynt døgn regnes som ett forsikringsdøgn. 

§ 3-23-3. Når avgiftsplikten oppstår
            Avgiftsplikten oppstår når forsikringsselskapets ansvar etter forsikringsavtaleloven § 3-1 begynner å løpe.

§ 3-23-4. Avgiftsgrunnlag, sats, og beregning av avgift
            (1) Avgiften beregnes per trafikkforsikring for den tid den avgiftspliktige er ansvarlig for kjøretøyet. Avgift skal ikke beregnes for ansvar etter bilansvarslova § 19 og forsikringsavtaleloven § 7-2.
            (2) Avgiften beregnes per forsikringsdøgn etter de satser og regler som gjelder på tidspunktet den avgiftspliktige blir ansvarlig for kjøretøyet etter forsikringsavtaleloven § 3-1. Ved fornyelse av en forsikringsavtale beregnes avgiften etter regler og satser som gjelder på tidspunktet for fornyelsen, jf. forsikringsavtaleloven § 3-2.

§ 3-23-5. Veterankjøretøy
            Motorvogn regnes som 30 år fra 1. januar det året kjøretøyet når 30 års registreringstid, og skal ha redusert sats fra og med 1. januar dette året.

 § 3-23-6. Vraking og tyveri
            (1) For kjøretøy som er levert til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging og er avregistrert, kan tidligere beregnet avgift føres til fradrag i skattemeldingen når det kan dokumenters at kjøretøyet var avregistrert i den aktuelle perioden.
            (2) Ved tyveri kan tidligere beregnet avgift føres til fradrag i skattemeldingen fra det tidspunkt kjøretøyet er registret stjålet.

§ 3-23-7. Dobbel forsikring
            Tidligere beregnet avgift kan føres til fradrag i skattemeldingen når det kan dokumenteres at kjøretøyet er dekket av trafikkforsikring i et annet forsikringsselskap for samme periode, og den andre trafikkforsikringsavtalen ikke er trukket tilbake eller på annen måte opphørt.

§ 3-23-8. Tap på utestående premiekrav
            (1) Dersom et utestående premiekrav som det tidligere er innberettet avgift for, på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne kan konstateres endelig tapt, kan avgiften føres til fradrag i skattemeldingen for den termin tapet konstateres.
            (2) Et utstående premiekrav anses endelig tapt dersom
a)    foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves,
b)    fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
c)     offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
d)    fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.
            (3) En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l.

§ 3-23-9. Overgangsbestemmelser
            (1) Under forutsetning av at Stortinget for budsjetterminen 2018 treffer et vedtak om avgift på trafikkforsikringer fra 1. januar 2018, skal det for trafikkforsikringer som gjelder kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om årsavgift for budsjetterminen 2017 § 1 og som begynner å løpe før 1. januar 2018, svares avgift for den del av forsikringen som gjelder 2018.
            (2) For trafikkforsikringer som tegnes eller har hovedforfall før 1. mars 2018, beregnes avgift etter satsene i Stortingets vedtak om årsavgift for budsjetterminen 2017 § 1 første ledd.  
            (3) Avgiften etter annet ledd beregnes med følgende beløp (kr) pr døgn kjøretøyet er forsikret:
Avgiftsgruppe a          7,73
Avgiftsgruppe b          9,01
Avgiftsgruppe c          7,73
Avgiftsgruppe d          5,37
Avgiftsgruppe e          1,25
            (4) For motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller (årsavgiftsvedtaket § 1 annet ledd bokstav e nr. 5) skal det ikke bergenes avgift.
            (5) Det skal ikke beregnes avgift etter tredje ledd for trafikkforsikringer som omfattes av Stortingets vedtak om årsavgift for budsjetterminen 2017 § 2.  
            (6) Avgift på trafikkforsikring som et forsikringsselskap har overveltet forsikringstaker, skal betales tilbake til forsikringstaker dersom Stortinget ikke vedtar avgift på trafikkforsikringer fra 1. januar 2018.

§ 4-9-1 nytt tredje ledd skal lyde:
            (3) For avgiftsbelagte varer levert fra ikke-registrerte virksomheter til bruk som nevnt i første ledd, gir skattekontoret refusjon tilsvarende innbetalte avgifter. Dette gjelder likevel ikke for avgifter på tobakk, vin og brennevin.

§ 5-1 ny bokstav j skal lyde:
j)         virksomheter som etter forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd m.v § 1 a plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen, jfr. bilansvarslovens §§ 10 og 17.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

 

 

Til toppen