Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. februar 2013 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) §§3-10, 4-3, 4-4, 9-10 og 10-13.

Fastsatt av Finansdepartementet 20. februar 2013 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) §§3-10, 4-3, 4-4, 9-10 og 10-13.

I

Hjemmelshenvisningen i verdipapirforskriften skal lyde som følger:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4, lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-4, lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven) § 24 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 1-3, § 1-4, § 2-2, § 3-2, § 3-8, § 3-10, § 3-11, § 4-3, § 4-4 § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-7, § 5-12, § 6-1 fjerde ledd, § 6-10, § 6-23 annet ledd, § 7-4, § 7-5, § 7-8, § 7-11, § 7-12, § 7-13, § 7-14, § 7-19, § 8-2 § 9-10, § 9-11, § 9-12, § 9-13, § 10-10, § 10-11, § 10-12, § 10-13, § 10-14, § 10-16, § 10-17, § 10-18, § 10-19, § 10-20, § 11-3, § 11-4, § 15-1, § 15-2, § 15-3, § 15-8, § 16-1 og § 17-1.

§ 3-6 niende ledd skal lyde:

(9) Med investeringsbanktjenester menes investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 6 og tilknyttede tjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 annet ledd nr. 3 og 6.

§ 4-1 første ledd og annet ledd skal lyde som følger:

(1) Melding som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd skal inneholde opplysninger om:

(a)

navn på utsteder av aksjene,

(b)

dato da andelen nådde opp til, oversteg eller falt under grensene fastsatt i verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd,

(c)

navn på den flaggepliktige, herunder navn på aksjonæren,

(d)

antall aksjer meldingen omfatter,

(e)

den etterfølgende situasjonen hva gjelder stemmerettigheter, herunder hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar,

(f)

hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar i form av rettigheter til aksjer,

(g)

omstendigheten som utløste flaggeplikten, og om denne gjaldt vedkommende selv eller nærstående som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5,

(h)

rekken av kontrollerte foretak aksjene eller rettighetene eies gjennom, og

(i)

dersom meldingen gjelder rettigheter til aksjer som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-3 fjerde ledd, skal meldingen i tillegg inneholde en beskrivelse av rettighetene, herunder opplysninger om på hvilket tidspunkt rettighetene vil eller kan bli utøvet og tidspunktet de forfaller.

(2) Dersom plikten til å sende melding etter denne bestemmelsen påhviler flere personer, kan det sendes en felles melding. Bruk av felles melding fritar ikke den enkelte person fra ansvaret etter verdipapirhandelloven § 4-3 og denne bestemmelsen.

§ 4-2 skal lyde som følger:

Like med aksjer og rettigheter til aksjer som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd, regnes i tillegg til stemmerettigheter til aksjer som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-3 annet ledd, stemmerettigheter som kan utøves etter andre former for stemmerettighetsoverføringer knyttet til aksjer i utenlandske utstedere med Norge som hjemstat.

§ 4-3 skal lyde som følger:

Som annen omstendighet etter verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd anses

(a)

inngåelse eller opphør av avtale om finansiell sikkerhet,

(b)

tildeling eller tilbakekall av fullmakt,

(c)

inngåelse av avtale etter allmennaksjeloven § 4-2 annet ledd,

(d)

etablering eller oppløsning av konsernforhold etter verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 3,

(e)

inngåelse eller oppløsning av forpliktende samarbeid etter verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 5,

(f)

selskapsbegivenheter som endrer stemmerettsfordelingen,

(g)

inngåelse eller opphør av avtale om overføring av stemmerettigheter som nevnt i § 4-2.

§ 4-4 første ledd skal lyde som følger:

(1) Verdipapirhandelloven § 4-3 kommer ikke til anvendelse på:

(a)

aksjer og rettigheter til aksjer som utelukkende erverves for å sikre avvikling av oppgjør innen en periode på tre handelsdager etter at handelen er utført, eller

(b)

aksjer eller rettigheter til aksjer som erverves eller avhendes av prisstiller, dersom aksjene eller rettighetene når opp til, overstiger eller faller under 5 % grensen, såfremt prisstilleren ikke påvirker forvaltningen av selskapet eller utøver press på selskapet for å få dette til å erverve aksjene eller rettighetene eller understøtte kursen.

§ 4-5 første ledd skal lyde som følger:

(1) Plikten til konsolidering etter verdipapirhandelloven § 4-3 femte ledd jf. § 2-5 nr. 3, gjelder ikke for beholdningene til verdipapirforetak og forvaltningsselskap fra et annet EØS-land enn Norge, som omhandlet i direktiv 2004/109/EF art. 12 (4) første avsnitt og art. 12 (5) første avsnitt, på de vilkår og betingelser som oppstilt i nevnte direktiv art. 12 (4) og (5), samt direktiv 2007/14/EF art. 10.

§ 9-6 nytt syvende og åttende ledd skal lyde:

(7)Verdipapirforetak skal uten ugrunnet opphold gi melding til Finanstilsynet dersom det blir kjent med at noen ved erverv eller avhendelse av eierandeler i foretaket overskrider eller går under de grenser som fremgår av annet ledd.

(8)Verdipapirforetak skal årlig informere Finanstilsynet om aksjeeiere med betydelige eierandeler i foretaket, herunder om størrelsen på eierandelene.

§ 10-28 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Finanstilsynet kan frita verdipapirforetak fra plikten til å offentliggjøre limitordre som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-13 annet ledd.

§ 15-1 skal lyde som følger:

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31 bac. (forordning (EF) nr. 1287/2006) om gjennomføring av direktiv 2004/39/EF med hensyn til dokumentasjonsplikt for investeringsforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Endringen i § 9-6 trer i kraft 1. juli 2013. De øvrige endringene trer i kraft straks.

Til toppen