Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. september 2016 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 5-7.

I

 § 5-11 annet ledd skal lyde:

 (2) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 29e (forordning (EF) nr. 1569/2007 og forordning (EU) nr. 310/2012 som endret ved forordning (EU) 2015/1605) om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig

II

 Endringene trer i kraft straks.