Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 27. juni 2019 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven).

I

Kapittel 7 skal lyde:

Kapittel 7 prospektkrav ved offentlige tilbud og opptak til notering

I. EØS-prospekter

§ 7-1 Utfyllende bestemmelser til forordning (EU) 2017/1129 (prospektforordningen)

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2019/979 (om utfylling av prospektforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen).

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2019/980 (om utfylling av prospektforordningen med hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked).

II. Nasjonale prospekter

§ 7-2 Krav til språk i nasjonale prospekter

Nasjonale prospekter skal utarbeides på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

§ 7-3 Spesifiserte innholdskrav for nasjonale prospekter

(1) Nasjonale prospekter skal inneholde følgende opplysninger og vedlegg:

a) Opplysninger om utstederen, tilbyderen og eventuelle garantister:

 1. navn, foretaksnavn, organisasjonsnummer og LEI dersom relevant,
 2. forretningsadresse og kontaktinformasjon,
 3. navn på medlemmer av styret og daglig leder, og informasjon om eventuelle domfellelser for økonomiske forhold, konkurser, bobehandlinger eller avviklinger, forvaltningsrettslige anklager eller sanksjoner som slike personer har vært involvert i de siste fem år. Utstedere skal i tillegg gi tilsvarende opplysninger om finansdirektøren.

b) Ytterligere opplysninger om utstederen:

 1. organisasjonsform og gjeldende lovgivning for utsteders virksomhet,
 2. dato for stiftelsen og informasjon om tidspunkt for oppløsning hvis utsteder etter vedtektene skal ha begrenset levetid,
 3. formål etter vedtektene,
 4. antall aksjer utstedt, pålydende verdi og utstedte rettigheter til aksjer,
 5. informasjon om virksomheten til utsteder,
 6. beskrivelse av sentrale hendelser i virksomheten siste to år og planlagte investeringer for de neste 12 måneder,
 7. beskrivelse av nærståendetransaksjoner siste to år,
 8. beskrivelse av virksomhetskritiske avtaler,
 9. beskrivelse av vesentlige risikofaktorer knyttet til utstederen og bransjen som utsteder opererer i.

c) Beskrivelse av tilbudet og verdipapirene som tilbys:

 1. formålet med og bakgrunnen for tilbudet, herunder bruk av netto proveny,
 2. vilkårene for gjennomføring av tilbudet,
 3. antall og arten av verdipapirer som tilbys,
 4. rettigheter knyttet til verdipapirene, herunder eventuelle begrensninger i rettighetene,
 5. ISIN på verdipapirene som tilbys,
 6. tilbudspris, eventuelt prisintervall og fremgangsmåte for fastsettelse av pris,
 7. brutto og netto proveny,
 8. forventede kostnader ved tilbudet for tilbyder, og eventuelle kostnader for investorene,
 9. hvem som kan delta i tilbudet og eventuelt minste/høyeste tegning og allokering,
 10. dato for beslutning om utstedelse av verdipapirene der tilbudet omfatter nye verdipapirer,
 11. akseptperiode og fremgangsmåte for aksept av tilbudet, samt adgang til å endre akseptperioden med angivelse av siste frist ved eventuell endring,
 12. eventuelle tilretteleggere og oppgjørsagenter for tilbudet, med kontaktinformasjon,
 13. eventuelle vilkår for gjennomføring av tilbudet,
 14. dato for innbetaling og levering av verdipapirene,
 15. vesentlige risikofaktorer knyttet til verdipapirene og eventuelt utstedelsen av disse,
 16. beskrivelse av eventuell garanti,
 17. lovvalg og verneting.

d) Vedlegg til nasjonale prospekter:

 1. vedtekter per dato for prospektet,
 2. reviderte regnskaper for siste to år og eventuelle delårsregnskaper som er publisert etter dato for siste balansedag for utstederen og eventuelle garantister,
 3. tegningsformular.

(2) Vedlegg som angitt i bokstav d nr. 1 og 2., kan inkorporeres ved henvisning dersom disse er elektronisk tilgjengelige i prospektets levetid.

(3) Opplysningene skal fremstilles i den rekkefølgen de listes opp i første ledd for å bidra til en enhetlig og sammenliknbar fremstilling av informasjonen i nasjonale prospekter.

(4) De generelle innholdskravene i verdipapirhandelloven § 7-7 gjelder i tillegg til de spesifiserte kravene etter bestemmelsen her.

(5) På prospektets forside skal det fremgå at prospektet er registrert hos Foretaksregisteret, og at ingen offentlige myndigheter har foretatt noen form for kontroll av prospektet.

II

Forskriften trer i kraft 21. juli 2019.