Forskrift om endring av forskrift16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 2.

I

Ny § 1-5 skal lyde:
Skattedirektoratet er klageinstans for vedtak i dokumentavgiftssaker.

Ny § 2-1 andre ledd skal lyde:
Det svares ikke avgift av dokument som anmerkes i grunnboken i medhold av tinglysingsloven § 18.

Nåværende § 2-7 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2016.

Tilhørende lov