Forskrift om endring av midlertidig forskrift 20. desember 2018 nr. 2204 om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet)

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. april 2019 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-36 (6).

I

I forskrift 20. desember 2018 om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet) gjøres følgende endring;

§ 1 skal lyde:

§ 1. Et foretak med hovedsete utenfor EØS som 12. april 2019 hadde tillatelse til å drive investeringsvirksomhet eller til å yte investeringstjenester med tilknyttede tjenester i Norge basert på hjemlandskonsesjon og retten til tjenesteyting etter EØS-avtalen, jf. verdipapirhandelloven § 9-34 og finansforetaksloven § 5-5, kan etter 12. april 2019, uten tillatelse fra Finanstilsynet, fortsatt drive slike investeringsaktiviteter fra forretningsstedet i hjemstaten overfor profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge. Det samme gjelder for filial etablert i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, samt i Gibraltar, av foretak som 12. april 2019 hadde adgang til drive investeringsvirksomhet eller til å yte investeringstjenester med tilknyttede tjenester i Norge.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Finanstilsynet kan fastsette vilkår for foretakets investeringsaktiviteter og gi pålegg om retting, herunder pålegg om opphør av virksomheten. Finanstilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak innskrenke eller oppheve retten til fortsatt tjenesteyting etter § 1 annet punktum.

II

Forskriften trer i kraft 13. april 2019.