Forskrift om endring i a-opplysningsforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 11. april 2018 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

I

I forskrift 24. juni 2014 nr. 857 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 3-2 oppheves.

 

§ 3-3 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov