Forskrift om endring i forskrift 1. juli 2019 nr. 951 om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2019 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd

I

I forskrift 1. juli 2019 nr. 951 om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

Punkt III skal lyde:

For personalrabatt på billett mv. som kan benyttes til persontransporttjenester i inntektsårene 2019 og 2020 gjelder følgende overgangsregler:

Personalrabatter som nevnt i § 5-15-3 første ledd på billetter mv. som kan benyttes til persontransporttjenester i 2019 og frem til 1. juli 2020, regnes ikke som skattepliktig inntekt selv om prisreduksjonen overstiger 8 000 kroner. Personalrabatt på persontransporttjenester som kan benyttes 1. juli 2020 eller senere, omfattes av bestemmelsene i § 5-15-3 første ledd.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov