Forskrift om endring i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav

Forskrift om endring i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9a åttende ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15 tiende ledd.

I

I forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. gjøres følgende endringer:

§ 49-2 trettende ledd skal lyde:

(13) Frem til 15. juni 2016 kan alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte motparter etter denne forskrifts bestemmelser.

 

II

Denne forskriften trer i kraft straks.