Forskrift om endring i forskrift 16. november 2009 nr. 1375 om allmenngjøring av tariffavtale i jordbruks- og gartnerinæringene

Fastsatt av Tariffnemnda 22. juni 2010 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler

I
I forskriften gjøres følgende endringer:

§ 3 skal lyde:

§ 3. Lønnsbestemmelser
Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn pr. time på kroner:

a) Ferie- og innhøstingshjelp
    Arbeidstakere 16 – 17 år 78,50
    Arbeidstakere 17 – 18 år 81,50
    Over 18 år: ansatt inntil 12 uker 100,-
    Over 18 år: ansatt mellom 12 – 24 uker (3 – 6 mnd) 105,50
    Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 mnd skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b).

b) Fast ansatte arbeidstakere
    Ufaglærte arbeidstakere 117,15
    Arbeidstakere 16 – 17 år 86,50
    Arbeidstakere 17 – 18 år 90,50

c) Tillegg for fagarbeidere 8,-

d) Helge-/helligdagstillegg
    Røktere/avløsere i fast turnus
    Det betales ett tillegg på 25 % per arbeidet time.
    1) mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
    2) mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
    3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

e) Praktikanter
Praktikanter lønnes med minst 60 % av satsen for ufaglærte fast ansatte arbeidstakere, jf. b).
Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen,
for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

II
Endringen trer i kraft straks.

Tilhørende lov