Høring – Utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene

Utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2009

Vår ref.: TN-200901882

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette frem utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale ut på høring. Krav om allmenngjøring er fremmet av Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Fellesforbundet og gjelder Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2008 – 2010.

I begjæringen fra LO og Fellesforbundet er det fremmet forslag om allmenngjøring av bestemmelser om utgiftsdekning til reise, kost og losji. Slike bestemmelser er ikke inntatt i Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene. Tariffnemnda etterspør derfor høringsinstansene om informasjon om hvorvidt slik utgiftsdekning er vanlig forekommende i bransjen.

Høringsinstansene oppfordres også spesielt til å uttale seg om hvilken betydning opphøret av overgangsordningen for EU 8-landene 1. mai 2009 vil kunne få for lønns- og arbeidsvilkårene i landbruket.

Beslutningen om å sende et utkast til forskrift på høring er i hovedsak tatt på grunnlag av dokumentasjonen som ble fremlagt sammen med begjæringen fra LO. Tariffnemnda understreker at den med dette ikke har tatt stilling til om vilkårene for allmenngjøring er oppfylt i denne saken. Nemnda legger til grunn at høringsrunden vil kunne gi ytterligere informasjon og dermed gi nemnda et bedre grunnlag før det eventuelt treffes vedtak om allmenngjøring i saken.

Klikk for å se høringsnotatet.

Høringsnotatet kan også fås ved henvendelse til nemndas sekretariat v/ Bodil Stueflaten (22 24 69 48) eller Joakim Augeli Karlsen (22 24 69 65).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas utkast kan sendes på e-post eller vanlig post til nemnda innen tirsdag 1. september 2009.  

Med hilsen 
Håvard Holm
Tariffnemndas leder

• Fornyingsdepartementet
• Finansdepartementet
• Justis- og politidepartementet
• Kommunal- og regionaldepartementet
• Nærings- og handelsdepartementet
• Utenriksdepartementet
• Landbruks- og matdepartementet
• Regjeringsadvokatembetet
• Arbeidstilsynet
• Petroleumstilsynet
• Næringslivets Hovedorganisasjon
• Landsorganisasjonen i Norge
• Landbrukets Arbeidsgiverforening
• Fellesforbundet
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
• Akademikerne
• Unio
• HSH
• Arbeidsgiverforeningen Spekter
• KS
• Norges Bondelag
• Norsk Bonde- og Småbrukarlag
• NHO Mat og Bio
• Norsk Gartnerforbund
• Norske Landbrukstenester
• Norges Bærdyrkerlag
• Landbrukets HMS-tjeneste
• KSL Matmerk
• HANEN
• A.L Gartnerhallen
• GrøntProdusentenes Samarbeidsråd
• Bama Gruppen AS
• Bygdeservice Norge
• Økern Torghall 4
• Stein Evju, UiO
• Henning Jakhelln; UiO, Inst. for offentlig rett

    Til toppen