Forskrift om endring i forskrift 18. desember 2014 nr. 1781 om sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 5-12.

I

I forskrift 18. desember 2014 nr. 1781 om sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven gjøres følgende endring:

Ny § 4 skal lyde:
§ 4. Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet
For opplysninger som rapporteres etter egen frist i a-opplysningsforskriften § 2-1 fjerde ledd skal det gis summerte opplysninger av innrapporteringen senest 20. februar i året etter inntektsåret.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov