Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. november 2004 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser 6. desember 1985 nr. 2107 § 5 og forskrift 30. juni 1995 nr. 600 om delegering av myndighet etter tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3, § 5 og § 6.

I

I forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

§ 13 tredje ledd skal lyde:

Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket « A3 » gjennomføres i januar hvert år det året kvotene skal fordeles for.

§ 37 skal lyde:

650 tonn av EF-kvoten fordeles i henhold til § 8, § 9 og paragrafen her. Det fordeles minimum 2 tonn og maksimum 50 tonn pr. tildeling. Andel av frikvoten kan ikke tildeles

  1. virksomhet som oppfyller vilkårene i § 35 første ledd,
  2. selskap som inngår i samme konsern som annen kvotesøker eller virksomhet nevnt i bokstav a,
  3. virksomhet som er tilknyttet annen kvotesøker eller virksomhet nevnt i bokstav a gjennom avtale eller eierforhold der forholdet medfører at en av virksomhetene har betydelig innflytelse over den andre, eller
  4. virksomhet som eies av tredjeperson som også eier annen kvotesøker eller virksomhet nevnt i bokstav a, og tredjepersonens eierandel i hver av virksomhetene innebærer betydelig innflytelse.

Betydelig innflytelse etter tredje ledd skal normalt anses å foreligge når noen eier så mange aksjer eller andeler at de representerer minst 20% av stemmene i en virksomhet.

Kvotesøker som nevnt i § 35 første ledd kan likevel søke om å bli tildelt andel i frikvoten dersom

  1. det dokumenteres at den totale kvoteandel gitt i henhold til § 35 er benyttet fullt ut og det er frikvote igjen til fordeling, eller
  2. søker har fått tildelt en kvoteandel på mindre enn 50 tonn. Kvotesøker kan da søke om å få tildelt andel av frikvoten slik at samlet kvoteandel utgjør 50 tonn.

Kvotesøker må være godkjent for næringsmiddelvirksomhet av Mattilsynet. Kopi av gyldig godkjennelsesdokument vedlegges søknad om kvoteandel.

§ 42 skal lyde:

Ubenyttet kvoteandel tildelt etter bestemmelsene i dette kapitlet kan omsettes én gang. Andel av frikvote som nevnt i § 37 kan ikke omsettes til virksomhet som nevnt i § 37 tredje ledd. Kjøper må oppfylle vilkårene i § 4.

Selger plikter å gi Statens landbruksforvaltning skriftlig melding om overdragelse av kvoteandel og skal returnere tillatelse til import med nedsatt tollsats i original dersom slik tillatelse er utstedt. Dersom vilkårene i § 4 er oppfylt, utsteder Statens landbruksforvaltning tillatelse til import med nedsatt tollsats til kjøper av kvoteandelen.

Omsetning av kvoteandel er ikke grunnlag for å frigi bankgaranti, jf. § 34, og fritar ikke selger fra rapporteringsansvar i henhold til § 34 annet ledd jf. § 40.

I vedlegg 1 til forskriften skal radene som omhandler «Høy» lyde:

Høy

12.14.9091

Tollfritt

10.000

Kalenderåret

EF

S

Avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 fra 2003

6

Høy

12.14.9091

Tollfritt

25.000

Kalenderåret

EF

S

Avtale med WTO

 

Høy

12.14.9091

Tollfritt

500

Kalenderåret

Andre land enn EF

S

Avtale med WTO

 

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no