Forskrift om endring i forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2020 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 3-9.

                                                                       I

§ 1-4 skal lyde:

§ 1-4. Adgang til ytterligere forenklinger for regnskapsåret 2020

Adgangen i § 3-2 nr. 3 til 7 og § 3-3 til å fravike måle- og innregningsregler i IAS 39, gjelder tilsvarende for IFRS 9, så langt de passer. Det skal opplyses i noter om hvilke fravik som er gjort med hjemmel i denne bestemmelsen.

Regnskapspliktige som utarbeider regnskap etter forskriftens § 1-2 for første gang for en regnskapsperiode som begynner 1. januar 2019 eller senere og som er morselskap eller datterselskap i konsern der morselskapet utarbeider konsernregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder eller i samsvar med denne forskrift, kan for IFRS 16 anvende samme implementeringsdato og metode som er anvendt i konsernregnskapet til morselskapet. Dette gjelder også for konsernregnskapet til et datterselskap som nevnt i § 1-2 første ledd.

Bestemmelsen gjelder for regnskapsåret 2020.   

                                                                       II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2021, med virkning for regnskapsåret 2020.