Forskrift om endring i forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold

Hjemmel: Lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold §§ 2-7 sjette ledd, 3-6 første og sjette ledd og 3-7 tredje og fjerde ledd.

I

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

§ 1-2 annet ledd skal lyde:

(2) Informasjon etter innskuddspensjonsloven § 2-7 tredje ledd skal omfatte informasjon om at eventuell ulik utbetalingsperiode i pensjonskapitalbevisene og i nåværende pensjonsordning må samordnes slik at utbetalingsperioden i den nåværende pensjonsordningen skal gjelde. Arbeidstaker skal også gis informasjon om at arbeidstaker ved sammenslåing av pensjonskapitalbevis kan miste muligheten etter innskuddspensjonsloven § 7-4 til å ta ut pensjon raskere fra små pensjonskapitalbevis.

Ny § 1-4 skal lyde:

§ 1-4 Innhenting av kontaktinformasjon

Arbeidsgiver skal på forespørsel fra institusjonen som forvalter arbeidsgivers pensjonsordning, utlevere kontaktinformasjon (epostadresse, mobiltelefonnummer eller postadresse) som arbeidsgiver har for de ansatte. Institusjonen kan bare benytte kontaktinformasjonen til å gi den informasjon og rådgivning om egen pensjonskonto som arbeidstaker har krav på etter innskuddspensjonsloven § 2-7 og forskriften her.

Ny del 2 skal lyde:

Del 2. Overføring av pensjonsmidler til egen pensjonskonto mv.

§ 2-1 Særlige regler om overføring av pensjonskapitalbevis med garanti, særaldersgrenser mv.

(1) Pensjonskapitalbevis med årlig rentegaranti som minst tilsvarer en nullgaranti, kan bare overføres til medlemmets pensjonskonto dersom medlemmet sier fra seg rentegarantien knyttet til pensjonskapitalbeviset. Eventuell administrasjonsreserve skal tilføres pensjonskapitalen.

(2) Pensjonskapitalbevis med garanti som ikke oppfyller nivået som nevnt i første ledd, skal overføres til egen pensjonskonto med mindre medlemmet reserverer seg mot dette innen fristen i innskuddspensjonsloven § 3-6 første ledd.

(3) Pensjonskapitalbevis med særaldersgrense for uttak av pensjon, kan bare overføres til medlemmets pensjonskonto med høyere aldersgrense dersom medlemmet sier fra seg retten til å ta ut alderspensjon iht. særaldersgrensen.

(4) Pensjonskapitalbevis som er underlagt særskilte vilkår om samordning eller unntak fra samordning med andre pensjoner, kan bare overføres til medlemmets pensjonskonto dersom medlemmet aktivt samtykker til dette.

(5) Pensjonskapitalbevis fra individuell pensjonsspareavtale etter lov om individuell pensjonsordning kan bare overføres til medlemmets pensjonskonto dersom medlemmet frasier seg retten til å få omgjort pensjonskapital til uførepensjon etter lovens § 2-4 tredje ledd. Pensjonskapitalbevis fra individuell pensjonsavtale etter skatteloven (IPA) etter forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 6-47 B kan bare overføres dersom medlemmet samtykker i endring av avtale om ev. oppnevning av begunstiget og om bruk av pensjonskapitalen ved død.

(6) Medlemmene skal få informasjon om at de har pensjonskapitalbevis som nevnt i første til femte ledd. De skal få informasjon om vilkårene for å kunne overføre pensjonskapitalbeviset til egen pensjonskonto og virkningene av overføring.

(7) Med overføring til medlemmets pensjonskonto i første til sjette ledd menes både medlemmets pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning og i selvvalgt institusjon.

§ 2-2 Pensjonskapitalbevis som ikke kan overføres til egen pensjonskonto

(1) Pensjonskapitalbevis under utbetaling kan ikke overføres til medlemmets pensjonskonto.

(2) Pensjonskapitalbevis med ordinær aldersgrense for uttak av pensjon kan ikke overføres til medlemmets pensjonskonto når denne har særaldersgrense. 

§ 2-3 Aktivt samtykke

Medlemmet kan fremskynde overføring til egen pensjonskonto ved å gi aktivt samtykke til overføring innen fristen på tre måneder etter innskuddspensjonsloven § 3-6 første ledd. Samtykket skal registreres i Norsk Pensjon. 

§ 2-4 Reservasjon

(1) Medlemmet kan reservere seg mot samling av pensjonskapitalbevis ved å registrere en reservasjon i Norsk Pensjon for det enkelte pensjonskapitalbevis som ønskes unntatt fra samling på egen pensjonskonto. Reservasjonen gjelder inntil medlemmet velger noe annet.

(2) Når medlemmet meldes inn i en ny innskuddspensjonsordning, skal medlemmet informeres om at det er registrert en reservasjon for medlemmet og at reservasjonen videreføres inntil medlemmet velger noe annet. Medlemmet skal også få informasjon som nevnt i innskuddspensjonsloven § 2-7 tredje ledd bokstav c til f. Etter bokstav c skal det opplyses om hvilke kostnader og mulige investeringsvalg medlemmet vil få ved en eventuell overføring av tidligere opptjent pensjonskapital til foretakets pensjonsordning.

§ 2-5 Standardkompensasjon til medlem som har selvvalgt institusjon

(1) Kompensasjon fra foretaket til medlemmet i henhold til innskuddspensjonsloven § 3-7 tredje ledd skal beregnes ved å bruke kostnadssats for standard forvaltning i foretakets pensjonsordning multiplisert med saldo på medlemmets pensjonskapital knyttet til aktiv opptjening.

(2) Med standard forvaltning menes forvaltning i den investeringsporteføljen arbeidsgiver har valgt for pensjonsordningen, og som arbeidstakerne omfattes av dersom de ikke selv foretar noe annet valg.

(3) Den selvvalgte institusjonen plikter på forespørsel fra institusjonen som forvalter arbeidsgivers pensjonsordning, å opplyse om størrelsen på den pensjonskapital medlemmet har opptjent i arbeidsforholdet.

(4) Innskuddspensjonsloven § 3-6 annet ledd tredje punktum gjelder tilsvarende for medlemmer som har egen pensjonskonto i selvvalgt institusjon.

§ 2-6 Forvaltning og kostnader for aktiv og tidligere opptjening

Tidligere opptjent pensjonskapital og opptjening i nåværende arbeidsforhold som skal forvaltes på egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør eller i selvvalgt institusjon, skal forvaltes med samme investeringsvalg og med lik sats for forvaltningskostnader.

§ 2-7 Rekkefølge for uttak av pensjon

Ved uttak av pensjon fra egen pensjonskonto skal aktiv og tidligere opptjening belastes forholdsmessig.

§ 2-8 Lagring og tilgjengeliggjøring av historiske data

(1) Institusjoner som forvalter egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis, skal lagre og tilgjengeliggjøre informasjon som gir innehaver av egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis informasjon om pensjonsopptjening i tidligere arbeidsforhold. Lagrings- og tilgjengeliggjøringsplikten begrenser seg til historiske data som definert i denne bestemmelsen.

(2) Med historiske data menes i denne sammenheng informasjon om hvilket foretak som opprettet pensjonsordningen som pensjonskapitalbeviset er utstedt fra og navn på institusjonen som utstedte pensjonskapitalbeviset.

(3) Historiske data som omtalt i annet ledd kan lagres i felles infrastruktur som opprettes av institusjonene med hovedformål å dele informasjon mellom institusjoner om egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

(4) Kravet om å lagre historiske data gjelder ikke for pensjonskapitalbevis som er utstedt før 1. januar 2021 og hvor slike data ikke er tilgjengelig hos institusjonen.

§ 2-9 Flytting mv.

(1) Innskuddspensjonsloven § 3-6 fjerde ledd gjelder tilsvarende for medlemmer som har egen pensjonskonto i selvvalgt institusjon.

(2) Reglene i forsikringsvirksomhetsloven §§ 6-5 tredje ledd, 6-6 første ledd første punktum, 6-7 fjerde ledd, 6-9 og 6-10 siste ledd gjelder tilsvarende ved overføring til egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør eller i selvvalgt institusjon.

 

Nåværende del 2 til 6 blir del 3 til 7.

§ 2-1 blir ny § 3-1.

§§ 3-1 til 3-3 blir nye §§ 4-1 til 4-3.

§ 4-1 blir ny § 5-1.

§ 5-1 blir ny § 6-1.

§§ 6-1 og 6-2 blir nye §§ 7-1 og 7-2.

 

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2021, med unntak av ny § 1-4 som trer i kraft straks.