Historisk arkiv

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi bedre oversikt over pensjonssparingen. Målet er også lavere kostnader og dermed mer pensjon for hver sparte krone.

– Jeg er glad for at egen pensjonskonto nå innføres fra nyttår. Dette vil gi lavere kostnader og arbeidstakerne får bedre oversikt over pensjonssparingen. Vi åpner også for at arbeidstakere som ønsker det, selv kan bestemme hvor de vil forvalte pensjonskontoen sin. Dette gir større eierskap til egen pensjon, sier finansminister Jan Tore Sanner. (H)

Kongen i statsråd har i dag besluttet at lovreglene som innfører egen pensjonskonto skal settes i kraft 1. januar 2021.  Departementet har samtidig fastsatt utfyllende forskrifter og overgangsregler.

Reglene om egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot slik samling. Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidstaker kan i stedet velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som han eller hun velger selv (selvvalgt leverandør). Arbeidstaker kan alternativt velge å ikke samle sine tidligere pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag.

Arbeidstakerne vil få informasjon om egen pensjonskonto fra sin arbeidsgiver i forkant av innføringen. I løpet av februar 2021 vil arbeidstaker få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis arbeidstakeren har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse. Arbeidstakeren vil også få informasjon fra andre pensjonsleverandører som forvalter pensjonskapitalbevis for arbeidstakeren. I informasjonen fra pensjonsleverandørene vil det fremgå at arbeidstakeren kan logge inn på Norsk Pensjon for å få nærmere informasjon om pensjonskapitalbevisene.

Når arbeidstaker har fått informasjon om sine pensjonskapitalbevis, har arbeidstaker tre måneder på å bestemme om han eller hun ønsker å reservere seg eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021. Dersom arbeidstaker ikke har reservert seg eller aktivt fremskyndet overføring til egen pensjonskonto innen tremånedersfristen, blir pensjonskapitalbevisene overført til egen pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning. Den etterfølgende fristen for overføring er én måned. Departementet har hatt på høring et lovforslag om å redusere denne fristen til 10 dager, og et slikt lovforslag vil bli fremmet så raskt som mulig.

I den første samlingen av pensjonskapitalbevis etter ikraftsettingen er det nærmere 1,5 millioner pensjonskapitalbevis som skal flyttes og samles på arbeidstakernes egne pensjonskontoer. Når så store verdier skal realiseres på kort tid, vil det øke risikoen for prisbevegelser som følge av transaksjonene. Arbeidstaker bærer risikoen for verdisvingninger på sin portefølje, og det er derfor ønskelig å redusere denne risikoen. Handlene bør derfor fordeles utover i tid, slik at volumet på handlene i de enkelte periodene tas ned. Departementet har derfor fastsatt overgangsregler som åpner for at handlene kan strekkes over en periode fra 1. mai og ut 2021. I denne perioden kan det også være aktuelt å begrense bedriftenes adgang til å flytte kollektive innskuddspensjonsordninger til annen pensjonsleverandør, dersom det anses nødvendig for å få en forsvarlig gjennomføring av samlingen på egen pensjonskonto. Departementet forutsetter at bransjen i sitt arbeid med planer for gjennomføring av handlene også vurderer bransjestandarder som sikrer omforente beslutninger om eventuell midlertidig begrensning av flytteretten.

Det er et mål at historikk knyttet til tidligere pensjonsopptjening ikke går tapt når pensjonsmidlene samles på egen pensjonskonto. Pensjonsleverandørene skal derfor ta vare på historikk når pensjonskapitalbevisene overføres til egen pensjonskonto. Arbeidstaker vil kunne få  informasjon om innbetalinger til pensjonsordningen som er gjort av en tidligere arbeidsgiver, ved å henvende seg til leverandøren som forvaltet den aktuelle pensjonsordningen. Det vil bli arbeidet videre med ivaretakelse av historikk, bl.a. med etablering av en informasjonsportal hvor arbeidstakere skal kunne finne informasjon om tidligere arbeidsgivere og om hvilke pensjonsleverandører som har utstedt pensjonskapitalbevis til arbeidstakeren.

Fra 1. januar 2021 skal arbeidstaker som slutter i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger, ha rett til å få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet, bl.a. fordi pensjonskapital fra kortvarige arbeidsforhold nå i mange tilfeller vil kunne samles på egen pensjonskonto i stedet for å forvaltes i små enkeltstående pensjonskapitalbevis.