Forskrift om overgangsregler til lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)

Hjemmel: Lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) del III pkt. 2.

§ 1. Overgangsregler til § 3-6

(1) For pensjonskapitalbevis som er utstedt før 1. januar 2021, skal det benyttes en felles reservasjonsperiode iht. innskuddspensjonsloven § 3-6 første ledd fjerde punktum som skal starte 1. februar 2021. Arbeidstakerne kan ikke foreta valg, reservasjoner mv. før dette tidspunktet. 

(2) For pensjonskapitalbevis som er utstedt før 1. januar 2021 og hvor det ikke er avgitt reservasjon mot overføring eller avgitt aktivt samtykke til overføring til egen pensjonskonto innen 1. mai 2021, skal overføring starte 1. mai 2021 og avsluttes senest 31. desember 2021.

(3) For pensjonskapitalbevis som utstedes 1. januar 2021 eller senere, skal reservasjonsperioden og oppgjørsfrist være i samsvar med innskuddspensjonsloven § 3-6 første ledd fjerde punktum. Dersom fristen for overføring utløper før 31. desember 2021, kan fristen likevel forlenges fram til 31. desember 2021.

(4) Institusjonene skal gi arbeidstaker informasjon om når overføring kan forventes iht. annet ledd eller tredje ledd annet punktum. 

(5) Institusjon som forvalter innskuddspensjonsordninger kan beslutte at retten til å flytte innskuddspensjonsordninger iht. forsikringsvirksomhetsloven § 6-1 første ledd bokstav c begrenses midlertidig i januar 2021 og i hele eller deler av perioden fra 1. mai til 31. desember 2021, dersom det anses nødvendig av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av overføringen av pensjonskapitalbevis som nevnt i annet ledd og tredje ledd annet punktum. Institusjonen skal varsle foretakene i forkant av slik beslutning. 

§ 2. Overgangsregel til §§ 6-1 og 6-2

Endringene i innskuddspensjonsloven §§ 6-1 og 6-2 skal gjelde arbeidstakere som slutter i foretaket 1. januar 2021 eller senere.

 

§ 3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.