Forskrift om endring i forskrift 23. februar 2011 nr. 189 om overgangsregler til endringer i pensjonsskattereglene

Fastsatt av Finansdepartementet 18. juni 2012 med hjemmel i lov 10. desember 2010 nr. 67 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) avsnitt VI.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. juni 2012 med hjemmel i lov 10. desember 2010 nr. 67 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) avsnitt VI. 

                                                                                  I

§ 1 bokstav b nytt annet punktum skal lyde:

Tilsvarende gjelder ektepar der bare den ene ektefellen har krav på særfradrag for uførhet etter skatteloven § 6-81 første ledd og som for inntektsåret 2010 fikk skatten utlignet etter skatteloven § 17-2. 

                                                                                  II

Endringen under I trer i kraft straks og gjelder for inntektsårene 2011, 2012 og 2013. 

 

 

Til toppen