Forskrift om endring i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 21. august 2019 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 2-1 og § 4-2.

                                                                       I

Ny § 2-11 skal lyde:

§ 2-11. Utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomhet på midlertidig grunnlag

(1) Eiendomsmeglingsloven § 6-2 første ledd annet punktum gjelder ikke ved utøvelse av eiendomsmeglingsvirksomhet på midlertidig grunnlag i medhold av lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner kapittel 2.

(2) Når virksomhet som nevnt i første ledd utøves på selvstendig grunnlag uten at yrkesutøveren er ansatt eller tilsvarende tilknyttet foretak med tillatelse, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-1 første ledd nr. 1, eller advokat, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-1 første ledd nr. 2, skal det stilles sikkerhet i medhold av eiendomsmeglingsloven 2-7.

 

§ 4-5 oppheves.

                                                                       II

Endringene under I trer i kraft straks.