Forskrift om endring i forskrift 24. juni 2014 nr. 857 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. november 2016 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrappotering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 3.

I

I forskrift 24. juni 2014 nr. 857 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 1-2 annet ledd oppheves.  

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov