Forskrift om endring i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet

Fastsatt av Finansdepartementet 12. februar 2019 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 14-8 syvende ledd.

I

I forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet skal § 53b femte til åttende ledd lyde:

(5) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1zb (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/309 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2016 til 30. mars 2017 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(6) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1zc (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/812 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2017 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(7) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1zd (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1421 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2017 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(8) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1ze (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2015 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30. desember 2017 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Nåværende § 53b femte til syvende ledd blir nytt niende til ellevte ledd.

 

II

Denne forskrift trer i kraft straks.