Forskrift om endring i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet

Fastsatt av Finansdepartementet 20. september 2019 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 14-10 fjerde ledd.

I

I forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet skal § 53c attende ledd lyde:

(18) EØS-avtalen vedlegg IX nr. 1w (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF), som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/633, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.