Forskrift om endring i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Fastsatt av Finansdepartementet 1. september 2015 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner § 4 og lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 8-4.

I

I forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond skal ny § 3-4 lyde:

§ 3-4. Virksomhetsrapportering

            Forvaltere av alternative investeringsfond med tillatelse etter lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2, samt forvaltere av alternative investeringsfond som driver virksomhet gjennom filial i Norge etter samme lov § 8-2, skal sende inn halvårsoppgave til Finanstilsynet.

 

II

 Endringene trer i kraft 1. oktober 2015.