Forsiden

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 22. april 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter § 4 tredje ledd.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§7 fjerde og femte ledd skal lyde:

Det enkelte finansforetak kan benytte inntil 90 prosent av sin andel som nevnt i første ledd frem til og med 6. mai 2020. Finansforetaket må melde inn innvilgede lån innen utløpet av denne dato i henhold til § 20. Etter at departementet har fastsatt de enkelte andelene på nytt etter femte ledd, kan det enkelte finansforetak benytte hele sin andel, med mindre departementet fastsetter noe annet. I perioden fra utløpet av 6. mai 2020 til departementet har fastsatt andelene på nytt, kan det ikke innvilges lån under ordningen.

På grunnlag av en oversikt over hvor mye det enkelte finansforetak har brukt av sin andel av garantirammen ved utløpet av 6. mai 2020, skal departementet så snart som mulig fastsette andelene som nevnt i første ledd på nytt.

II

Forskriften trer i kraft straks.