Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 16. september 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter §§ 3, 4, 5 og 10.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§ 3 første og nytt annet ledd skal lyde:

Med mellomstore bedrifter som nevnt i loven § 3 første ledd, menes virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå:

 1. sysselsetter færre enn 250 personer, og
 2. har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, eller
 3. har en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro

Med små bedrifter som nevnt i loven § 3 første ledd, menes virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå:

 1. sysselsetter færre enn 50 personer, og
 2. har en årsomsetning eller en årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

§ 3 nåværende annet ledd blir tredje ledd, og skal lyde:

Ved beregning av beløpsgrensene i første og annet ledd skal den gjennomsnittlige valutakursen i 2019 legges til grunn, det vil si 9,8511 kroner per euro. Vilkårene i første og annet ledd utfylles og suppleres for øvrig av bestemmelser i Vedlegg 1 til denne forskrift.

§ 4 første ledd bokstav a skal lyde:

 1. bedriften på konsolidert nivå ellers ikke hadde hatt tilgang til lån fra finansforetak til dekning av utgifter og investeringer som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid, og

§ 5 skal lyde:

§ 5. Utelukkelse av bedrifter som har vært i vanskeligheter

Ordningen gjelder ikke lån til bedrifter som var i vanskeligheter 31. desember 2019. Med bedrifter som er i vanskeligheter, menes foretak der minst én av følgende hendelser har inntruffet:

 1. når det gjelder et foretak med begrenset ansvar, dersom mer enn halvparten av dets tegnede aksjekapital har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Dette er tilfelle når fradrag av akkumulerte tap fra reservene (og alle andre poster som vanligvis anses som en del av selskapets ansvarlige kapital) fører til et negativt kumulativt beløp som overstiger halvparten av den tegnede aksjekapitalen. I denne bestemmelsen menes med «selskap med begrenset ansvar» særlig selskapstyper omhandlet i vedlegg I til direktiv 2013/34/EU(1), og «aksjekapital» omfatter overkurs når det er relevant,
 2. når det gjelder et foretak der minst noen medlemmer har ubegrenset ansvar for foretakets gjeld, dersom mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap, har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. I denne bestemmelsen menes med «et selskap der minst noen medlemmer har ubegrenset ansvar for selskapets gjeld» særlig selskapstyper omhandlet i vedlegg II til direktiv 2013/34/EU,
 3. foretaket er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling eller oppfyller de fastsatte kriterier i nasjonal lovgivning for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling etter anmodning fra kreditorene,
 4. foretaket har mottatt krisestøtte og har ennå ikke tilbakebetalt lånet eller innløst garantien, eller det har mottatt omstruktureringsstøtte og er fortsatt omfattet av en omstruktureringsplan,
 5. når det gjelder et foretak som ikke er en SMB etter § 3, dersom følgende gjelder for de to foregående årene:
  1) foretakets bokførte forhold mellom gjeld og egenkapital har vært større enn 7,5 og
  2) foretakets EBITDA-rentedekningsgrad har vært lavere enn 1,0.

Små og mellomstore foretak som nevnt i § 3 og som har eksistert i mindre enn tre år regnet fra det tidspunktet foretaket ble registrert i Foretaksregisteret, anses ikke å være i vanskeligheter selv om hendelsene som nevnt i første ledd bokstav a og b har inntruffet.

Små foretak som nevnt i § 3 annet ledd, er ikke utelukket fra å ta opp garanterte lån etter ordningen selv om de var i vanskeligheter 31. desember 2019, med mindre foretaket er gjenstand for kollektiv insolvensbehandling, eller har mottatt krise- eller omstruktureringsstøtte.

Inngår lånesøker i et konsern, skal vilkårene i første til tredje ledd vurderes både for den konkrete lånesøkeren og på konsolidert nivå.

Med begrepet kollektiv insolvensbehandling i første ledd menes konkursbehandling etter konkursloven. Lånesøker anses å oppfylle kriteriene for å være gjenstand for kollektiv insolvensbehandling når lånesøkeren er insolvent etter konkursloven § 61.

Med begrepene krisestøtte og omstruktureringsstøtte i første ledd menes statsstøtte tildelt i medhold av krise- og omstruktureringsretningslinjer, fastsatt av EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) 10. september 2014.

§ 7 nytt tredje ledd skal lyde:

Foretak med hovedsete i en annen EØS-stat som etter finansforetaksloven § 5-5 kan drive grensekryssende utlånsvirksomhet i Norge i henhold til direktiv 2013/36/EU (CRD IV) vedlegg I punkt 2, kan etter søknad til departementet tildeles en andel av garantiordningens samlede ramme. Søknaden skal minst inneholde foretakets navn, kopi av Finanstilsynets melding til foretaket etter finansforetaksloven § 5-5 første ledd fjerde punktum, samt informasjon om foretakets markedsandeler i:

 1. markedet for lån til bedrifter i Norge som nevnt i § 3, der lån til bedrifter innen næringseiendom er holdt utenfor, og
 2. markedet for lån til alle bedrifter i Norge.

§ 7 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 9 skal lyde:

§ 9. Forholdet til andre støtteordninger. Kumulering av støtte

Bedrifter som søker om lån under ordningen, skal opplyse finansforetaket om bedriften har blitt tildelt statsstøtte i medhold av støtteordning for lån til næringsdrivende som selger eller formidler pakkereiser og statlig garantiordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Lånesøker skal i tilfelle fremlegge dokumentasjon for tildelingen.

Har lånesøker mottatt støtte som nevnt i første ledd, skal finansforetaket beregne opp til hvilket beløp lånesøker i tillegg kan få et garantert lån. Statsgaranterte lån kan kombineres med tildelt støtte etter ordninger som nevnt i første ledd, opp til beløpsgrensene som følger av loven § 5 første ledd bokstav a og b og forskriften § 12 tredje ledd.

Mulighet for å få innvilget lån under ordningen og beregning av lånebeløp etter loven § 5 og denne forskrift § 12, påvirkes ikke av at lånesøkeren mottar eller har mottatt tilskudd etter lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.

§ 12 første ledd tredje og nytt fjerde punktum skal lyde:

Ved beregning av maksimalt lånebeløp etter loven § 5 første ledd bokstav a, kan den beregningsmåten som gir høyest lånebeløp, legges til grunn. Ved beregning som nevnt i tredje punktum kan godkjent regnskap for 2018 benyttes dersom godkjent regnskap for 2019 ikke foreligger på søknadstidspunktet.

II

Forskriften trer i kraft straks.