Forskrift om endring i forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten

Fastsatt av Finansdepartementet 7. juni 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16 jf. § 6-2

Fastsatt av Finansdepartementet 7. juni 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16 jf. § 6-2

                                                              I

§ 1 første ledd andre punktum skal lyde:

Samlede lønnsutbetalinger som ikke overstiger kr 4 000, kreves likevel ikke innberettet når utbetalingene bare gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig, eller arbeid som verge eller representant som godtgjøres etter vergemålsloven § 30 eller utlendingsloven § 98 f.

                                                             II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013 med virkning for inntektsåret 2013.

Tilhørende lov

Til toppen