Forskrift om endring i forskrift av 2. desember 1997 nr. 1385 om beregning og fastsetting m.v. av arbeidsgiveravgift til folketrygden

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2018 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 trettende ledd.

I

I forskrift av 2. desember 1997 nr. 1385 om beregning og fastsetting m.v. av arbeidsgiveravgift til folketrygden gjøres følgende endring:

§ 2 oppheves.

 

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.