Forskrift om endring i forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2018 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 4-6 første ledd skal lyde:

For personbil registrert før 1. januar 2019 på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje eller til transport av funksjonshemmede, skal det innbetales et tilleggsbeløp dersom nevnte bruk av motorvognen opphører før tre år regnet fra registreringen.

 

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2019.