Forskrift om endring i forskrift om finansforetak og finanskonsern

Fastsatt av Finansdepartementet 26. april 2019 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 2-1 femte ledd.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) kapittel 2 skal ny del V lyde:

Del V. Unntaksbestemmelser

§ 2-18 Unntak for utlån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering

       Som finansieringsvirksomhet regnes ikke å yte lån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering dersom:

      a) plattformene drives av et låneformidlingsforetak eller finansforetak, og

      b) långivers samlede utlån gjennom plattformene ikke overstiger 1 million kroner per år.

II

Forskriften trer i kraft 1. juni 2019.