Forskrift om endring i forskrift om floghavre

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. juni 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 18, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov