Forskrift om floghavre

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 12, § 14, § 18, § 23 og § 29 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93.  Rettelser: 04.08.2015 (§ 12).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov