Forskrift om endring i forskrift om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2018 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 8 B-5.

I

I forskrift om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg av 20. desember 2000 nr. 1393 gjøres følgende endring:

§ 6 andre ledd første punktum skal lyde:

(2) Skattytar skal sende naudsynte opplysningar om investeringar som nemnt i eigedomsskattelova § 8B-2 andre leden, femte leden og § 8B-3 andre leden til skattemyndighetene.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra 1. januar 2019.