Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 01.06.2021 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven) § 5a.