Høring av forslag til endringer i kvoteforskriften i forbindelse med innføring av nytt elektronisk søknadssystem

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk. Forslaget gjelder endringer i bestemmelser om søknadsprosedyrer og søknadsfrister i forbindelse med innføring av nytt elektronisk fagsystem for melkekvoteordningen. Det foreslås også å avvikle gebyret som gjelder ved kjøp av kvote fra staten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2021

  • Jæren produsentforening
  • Landbruksdirektoratet
  • Norges Bondelag
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Omsetningsrådet
  • Q-Meieriene AS
  • Tine SA