Forskrift om endring i forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 01. 11. 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I, kap. III (direktiv 2002/53/EF og direktiv 2002/55/EF).

I

I forskrift av 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter gjøres følgende endringer:

Forskriftens hjemmel skal lyde:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. oktober 1999 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 2002/53/EF og direktiv 2002/55/EF). Endret 9 jan 2004 nr. 158 (bl.a. hjemmel) og xx.xx.2004 nr. xx.

§ 4 første ledd skal lyde:

En plantesort kan bare oppføres på offisiell norsk sortsliste dersom den har bestått nyhetsprøving og gjennomført verdiprøving slik at den anses å ha en tilfredsstillende dyrkings- og bruksverdi i Norge. For sorter av arter som i forskrift om såvarer er definert i gruppen hagebruksfrø, med unntak for sorter av rotsikori, gjelder ikke kravet om verdiprøving. Krav om verdiprøving gjelder heller ikke ved:

  1. godkjenning av sorter av gras som ikke er beregnet til bruk som fôrvekst
  2. godkjenning av sorter dersom frøet skal omsettes i en annet land i EØS-området der sorten allerede er verdiprøvd og godkjent
  3. godkjenning av sorter (innavlede linjer, hybrider) som kun skal benyttes som komponenter for hybridsorter

§ 5 skal lyde:

§ 5. Sortseier og fullmektig

Sortseieren kan utpeke en fullmektig som skal representere sortseieren overfor Mattilsynet / Plantesortsnemnda i alt som har med sortslisteopptaket å gjøre.

§ 6 skal lyde:

§ 6. Søknad

Søknad om godkjenning av en ny sort sendes til Mattilsynet på fastlagt skjema som skal utfylles på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

II

Endringene trer i kraft straks.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov