Forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. oktober 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 10, § 33 første ledd og § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. III del 1 nr. 10 (direktiv 2002/53/EF), nr. 12 (direktiv 2002/55/EF), nr. 14 (direktiv 2003/90/EF som sist endret ved direktiv 2014/105/EU), nr. 15 (direktiv 2003/91/EF som sist endret ved direktiv 2014/105/EU), og del 2 nr. 18 (forordning (EF) nr. 637/2009 som sist endret ved forordning (EF) nr. 763/2013), nr. 52 (direktiv 2008/62/EF) og nr. 55 (direktiv 2009/145/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 158, 1 nov 2004 nr. 1413, 23 juni 2008 nr. 642, 30 april 2010 nr. 635, 8 okt 2010 nr. 1329, 27 mai 2011 nr. 558, 31 mai 2011 nr. 567. Rettelser: 07.02.2013, 16.05.2013, 24.06.2013, 13.03.2014 (EØS-henvisninger), 08.04.2014 (EØS-henvisningsfeltet), 09.04.2015 (EØS-henvisningsfeltet), 15.04.2015 (EØS-henvisningsfeltet).

Se forskriften på lovdata.no