Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2015 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-9 skal lyde:
§ 2-9. Avgiftsfritak i samsvar med gruppeunntaksforordningen
Avgiftsfritak og reduserte satser etter § 3-6-6 første ledd annet punktum, § 3-6-7 første ledd, § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-6, § 4-3-1, § 4-3-2, § 4-5-1 første ledd, § 4-5-2 første ledd og § 4-6-1 annet ledd oppfyller vilkårene i forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j, art. 44 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014).

§ 3-12-6 skal lyde:
§ 3-12-6. Redusert sats for datasentre
Ved levering av elektrisk kraft til datasenter med faktisk uttak over 5 MW skal det betales redusert sats. Med datasenter menes foretak som har lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes til servere, kjølesystem, pumper, belysning, sikkerhetsanordninger, aggregater og anordninger som direkte støtter servernes funksjon.

(gjeldende § 3-12-6 til § 3-12-15 blir § 3-12-7 til § 3-12-16)

§ 3-12-7 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Leveranser av kraft levert til foretak som nevnt i § 3-12-4, § 3-12-5 og § 3-12-6 gjennomføres ved at nettselskapet etter mottatt dokumentasjon leverer kraft med fakturering av redusert avgiftssats.

§ 3-12-8 første ledd bokstav d skal lyde:
d) egenerklæring om at det elektriske anlegget har et faktisk uttak over 5 MW. Dokumentasjonen skal også bestå av en bekreftelse fra autorisert elektriker om at det elektriske anlegget har en kapasitet på over 5 MW.    

§ 3-12-11 annet punktum skal lyde:
Fritaket omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, jf. § 3-12-7.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.