Forskrift om endring i forskrift om settepoteter

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15. august 2018 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no